Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bireysel emeklilik birikim ve taahhütlerini aktarımı hususları

Ana Sayfa » S.S.Sorular » Bireysel emeklilik birikim ve taahhütlerini aktarımı hususları
Tarih : 17 Aralık 2009 - 17:39

bireysel-emeklilik-sik-sorulan-sorularŞirketimiz, çalışanları için emekliliklerine yönelik olarak birikim yapmaktadır. Ancak bu birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak istemekteyiz. Bu konuda herhangi bir kolaylık sağlanacak mı?

Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki (Hizmet sunucusu) emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen 14 Haziran 2012 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemi ne aktarılması halinde, aktarımlara yönelik işlemler her türlü vergi, resim, ve harçtan muaf tutulacaktır. Bu muafiyet doğabilecek gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsamaktadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemi ne giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. (4632 sayılı Kanunun, 5684 sayılı Kanun (14/06/2007 tarihli Resmi Gazete) ile değişen Geçici 1. maddesi)

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Üyelerimize emekli olduklarında alacakları tutara ilişkin olarak bazı taahhütlerimiz var. Mevcut birikimlerle satın alınmış bazı menkul ve gayrimenkuller bulunuyor. Bireysel emekliliğe geçiş koşullarımız nasıl olacak?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesi gereği vakıf veya sandığın yetkili organlarının aktarım yönünde karar alması koşuluyla aktarım yapılabilir. Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarda hizmet sunucusu, aktifinde bulunan varlıkları nakde dönüştürüp, aktarım tutarını emeklilik şirketine nakden ödeyecektir. 14 Haziran 2012 tarihine kadar aktarımın gerçekleşmesi halinde aktarımlara yönelik işlemler (gayrimenkul ve menkul değerler satışları) her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır. Bu muafiyet doğabilecek gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsamaktadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemi‘ne giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Geleceğe yönelik taahhütlerle ilgili olarak aktüeryal hesaplamaların yapılması ve bireysel emeklilik sistemine yükümlülük değil fon olarak aktarım yapılması gerekmektedir.

Hangi dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlar aktarım yapabilir?

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik birikim veya taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri aktarım yapabilecektir.

17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kuruluşların çalışanları için kurdukları sandıkların, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi zorunlu olan kısmı bireysel emeklilik sistemine aktarılamaz. Bununla beraber bu kısmın dışında kalan birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

Aktif / Pasif üye kimdir?

Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır.

Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.

Tanımlanmış fayda / Tanımlanmış katkı esası ne demektir?

Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın üyeler veya çalışanların maaşları ya da hizmet süresine bağlı olarak belirlenmesidir.

Tanımlanmış katkı esası, emeklilik birikimi olarak katılımcıya ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesidir.

Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım yapılması zorunlu mu?

Hayır. Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış aktarım kararına bağlı olarak, aktarımlar bireysel veya grup olarak yapılabilir. Yetkili organın bireysel aktarım yönünde karar alması durumunda aktarım gönüllülük esasına dayalı olup, kişilerin aktarım için hizmet sunucusuna başvurmaları gerekmektedir. Hizmet sunucusunun tüm grup için aktarım kararı alması durumunda ise bu karar bağlayıcı olacaktır.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilecektir?

Hizmet sunucusundaki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların bir kısmı veya tamamı bireysel emeklilik sistemine veya yıllık gelir sigortasına aktarılabilir. Kısmen aktarım durumunda emeklilik taahhüt planının aktüeryal dengesine ilişkin duyarlılık analizi gereklidir.

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Bu sandıktaki birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak için ne yapmalıyız?

Vakfın yetkili organlarınca aktarım yönünde karar alınması koşuluyla hizmet sunucusu, aktarım yapmadan önce 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle Hazine Müsteşarlığına bildirimde bulunacaktır. Müsteşarlık, hizmet sunucusu tarafından sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimlerin aktarıma uygunluğu ile aktüerya raporunun belirlenen esas ve usullere uygunluğunu değerlendirir. Müsteşarlık gerek görmesi halinde hizmet sunucusundan ek bilgi ve belge isteyebilir. Değerlendirme, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Vakfımızın yetkili organlarınca aktarımın bireysel olarak yapılması yönünde karar alındı. Birikimlerimin tamamını aktarmak zorunda mıyım?

Hayır. Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, kısmen veya tamamen, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bireysel emeklilik hesaplarına ya da yapılacak yıllık gelir sigortasına aktarılabilir.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilir mi?

Evet. Birikimlerin birden fazla emeklilik şirketine aktarılması mümkündür.

Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler aynı emeklilik sözleşmesine aktarılabilir mi?

Evet. Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin aynı emeklilik sözleşmesine veya yıllık gelir sigortasına aktarılabilmesi mümkündür.

Dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarımlar grup şeklinde mi yapılacak?

Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre aktarımlar bireysel veya grup olarak yapılabilecektir.

Pasif üyelerin de bireysel emeklilik sistemine geçişi mümkün mü?

Aktif üyelerin bireysel emeklilik sistemine, pasif üyelerin ise yıllık gelir sigortasına aktarılması esastır. Ancak, hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması ve üyenin buna muvafakatı şartıyla, pasif üyelerin emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir.

Hizmet sunucusundaki mevcut planımda geçerli olan tüm haklarım bireysel emeklilik sisteminde de devam edecek mi?

Bireysel emeklilik sistemi fon esaslı bir sistem olduğundan aktarım tutarı kişiler adına nakdi olarak emeklilik şirketine ödenecektir. Diğer yandan sadece emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Hizmet sunucusunun üyelerine veya çalışanlarına emeklilik dışında teminatlar sunduğu veya taahhütlerde bulunduğu durumlarda, emekliliğe yönelik birikimler ile ilişkilendirilen varlık ve yükümlülükler ayrıştırılacak ve aktarımlar, üye veya çalışanlar adına, kişisel olarak ayrıştırılmış bu tutarlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Tanımlanmış fayda esaslı planlardaki tüm teminatlar, aktarım yapılması halinde bireysel emeklilik sisteminde ya da yıllık gelir sigortasında da aynı şekilde geçerli olacak mı?

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikim veya taahhütlerin bireysel emeklilik sistemine ya da yıllık gelir sigortasına aktarımı nakdi olarak yapılacaktır. Üye, bireysel emeklilik sistemine aktarım hakkını kullanınca, aktarım tutarına istinaden kazanmış olduğu süre haricinde diğer katılımcılardan farkı kalmayacağından bireysel emeklilik sistemi mevzuatına tabi olacaktır. Benzer şekilde yıllık gelir sigortasına yapılan aktarım sonrasında ise üye, yıllık gelir sigortası mevzuatına tabi olacaktır.

Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır.

Aktarımlar için son tarih nedir?

Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları 14 Haziran 2012 tarihinde sona erecektir.

Hizmet sunucusu aktarım işlemini kısım kısım yapabilir mi?

Aktarımların tek seferde yapılması esastır. Bununla birlikte, aktarım tutarı emeklilik şirketine nakden ödeneceğinden, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taahhütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla, 14 Haziran 2012 tarihine kadar ve aktarıma ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla, aktarımlar kısım kısım da yapılabilecektir.

Bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra emekli olmak için bir süre kısıtlaması söz konusu olacak mı?

Evet. Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için bireysel emeklilik sisteminden emeklilik için gerekli koşulları taşımasının yanı sıra aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalması gerekmektedir.

Birden fazla emeklilik taahhüt planımdaki birikimlerimi bireysel emeklilik sistemine aktarmam durumunda bireysel emeklilik sistemine giriş tarihim ne olacaktır? Kazanılmış sürem nasıl hesaplanacaktır?

Aktarıma konu emeklilik taahhüt planlarından herhangi birine dahil olunan en eski tarih, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olacaktır.

Aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde onuna bölünerek bulunan ay sayısı, bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre olarak değerlendirilecektir. Kazanılmış süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır. Kazanılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla olamaz.

Emeklilik taahhüt planındaki birikimler Bireysel Emeklilik Sistemine bireysel olarak nasıl aktarılacaktır?
Yetkili organ, aktarımın bireysel olarak yapılması yönünde karar alır.
Üye veya çalışan hizmet sunucusuna, aktarım için yazılı talepte bulunur.
Hizmet sunucusu, yazılı talebin kendisine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde, içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenen aktarım bilgi ve hesap formunu üye veya çalışana gönderir.
Üye veya çalışan, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte emeklilik şirketine veya sigorta şirketine başvurur.
İlgili şirket, kişiye talebine göre bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar veya yıllık gelir sigortası önerir; önerdiği ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına göre katılımcıya sunulması gerekli bilgileri verir.
Üye veya çalışan, teklifi kabul etmesi halinde, içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenen aktarım talep formunu imzalayarak hizmet sunucusuna gönderir ve aktarımın yapılmasını ister.
Hizmet sunucusu, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını müteakip aktarım tutarını emeklilik şirketinin veya sigorta şirketinin ilgili hesap numarasına öder.
Emeklilik sözleşmesi, aktarılan tutarın emeklilik şirketi hesaplarına intikal ettiği anda, yıllık gelir sigortası ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yürürlüğe girer.
Emeklilik taahhüt planındaki birikimler Bireysel Emeklilik Sistemine grup olarak nasıl aktarılacaktır?

İş hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların bir kısmının birikimleri, emeklilik sözleşmesine veya yıllık gelir sigortasına grup halinde aktarılabilecektir.

Yetkili organ, aktarımın üye ve çalışanların belli bir grubunu veya tamamını kapsaması yönünde karar alır.
Hizmet sunucusu, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik şirketine veya sigorta şirketine başvurur ve gruba dahil kişilerin bilgilerini elektronik ortamda şirkete gönderir.
İlgili şirket, hizmet sunucusuna gruba uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar veya yıllık gelir sigortası önerir; önerdiği ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına göre sunulması gerekli bilgileri hizmet sunucusu ile üye veya çalışanlara verir.
Hizmet sunucusu, teklifi kabul etmesi halinde, aktarım tutarını emeklilik şirketinin veya sigorta şirketinin ilgili hesap numarasına öder.
Emeklilik sözleşmesi, aktarılan tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla, yıllık gelir sigortası ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yürürlüğe girer.

Kaynak : Bireysel Emeklilik Gözetim Merkezi

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Gençler neden BES yaptırmalı ?
Gençler neden BES yaptırmalı ?

Bildiğimiz gibi ülkemizdeki nüfusun büyük bi kısmı 50 yaş altı gençlerden oluşmaktadır. Vasorlan sgk sisteminde şu anki yaşlılara dahi yetecek

Bireysel emekliliğe nasıl hak kazanılır
Bireysel emekliliğe nasıl hak kazanılır

Hangi şartlarda bireysel emekliliğe hak kazanırım? Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma

Bir den fazla bireysel emeklilik hususları
Bir den fazla bireysel emeklilik hususları

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesine sahipsem ne zaman emekli olabilirim? Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI